banner
Biển đăng ký       Loại phương tiện
Ghi chú: Biển trắng thêm chữ T, biển vàng thêm chữ V